สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่

สำนักงานคลังสินค้า

บจก. โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 126 ซ.เรวดี 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

   0 2977 9444, 0 2977 9333 (12 คู่สาย)

    0 2977 9343

    onlineshop@orex.co.th

46 หมู่ 7 ถ.โยธาธิการ นนทบุรี 2003 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  0 2149 5261-64

สถานที่ตั้ง

สำนักงานใหญ่

บจก. โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง 126 ซ.เรวดี 14 ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

  0 2977 9444, 0 2977 9333 (12 คู่สาย)

  0 2977 9343

    onlineshop@orex.co.th

สำนักงานคลังสินค้า

46 หมู่ 7 ถ.โยธาธิการ นนทบุรี 2003 ต.คลองข่อย อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  0 2149 5261-64

สำนักงานใหญ่

สำนักงานคลังสินค้า

สำนักงานใหญ่

สำนักงานคลังสินค้า