จากบริษัทตัวแทนจำหน่ายเวชภัณฑ์  สู่บริษัทตัวแทนจำหน่ายและกระจายสินค้ากลุ่มยา เวชภัณฑ์ รวมถึงสินค้าเพื่อการดูแลสุขภาพระดับชาติ

ที่พร้อมขยายกลุ่มสินค้าและรูปแบบการบริการ เพื่อยกระดับความมั่นคงทางสุขภาพให้แก่ผู้คนในทุกพื้นที่